ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Нова програма дава от 1,5 до 7 милиона лева на проекти

Общество
12.03.2019  |  14:16
680
Кандидатстването започва през май-юни, правят специална секция за въпроси и отговори на уеб страницата на Русенската областна управа

 

Нова процедура за кандидатстване с проекти ще бъде обявена в периода май-юни тази година, а крайният срок за кандидатстване да бъде през септември. Общият бюджет на процедурата е 115,6 млн. лева, разделени поравно между 6-те района в България, с изключение на област София-град. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1,5 млн. лв., а максималният праг е 7 млн. лв. Проектите, които не получат финансиране в даден район, ще участват в общо национално класиране и ще се финансират в случай на наличие на останал регионален бюджет.

 

Това стана ясно днес в Русе при представянето на „Концепция за използване на средствата по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за подкрепа на „Регионални иновационни центрове“. С детайли по програмата бяха запознати присъстващите на заседанието на Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии  под председателството на заместник областния управител Свилен Иванов. За срещата беше оповестено предварително, като беше поканен и бизнесът.

 

От представената информация стана ясно, че основната цел на процедурата за подкрепа на Регионални иновационни центрове е изграждането и развитието на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза, за да стане възможно провеждането на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, които от своя страна се очаква да способстват ускореното икономическо и социално развитие на регионите в страната. Идеята е по този начин да се стимулира развитието на иновативни инфраструктури и експертиза, които да бъдат в услуга на местните предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

 

Необходимо е да се отбележи, че допустими са проекти в 4-те области на специализация по Иновационната стратегия за интелигентна специализация, като проектите в сферите на регионална специализация ще носят допълнителни точки на кандидатите в съответния район. За Северен централен район областите на специализация са мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, както и информатика и ИКТ. Сред допустимите дейности са придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за научно изследователска и развойна дейност, придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, търговски марки и др., извършване на ограничени строително-монтажни работи само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура, в съответствие със Закона за устройство на територията, трансфериране на знания, защита на индустриалната собственост, извършване на проучване и анализи, подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския екип и още множество други.

 

Съществено условие е най-малко 50% от допустимите разходи да са за дейности за научноизследователска инфраструктура и научно-изследователско оборудване. Дейностите, които могат да се предвиждат в рамките на съответния проект са с максимална продължителност от 36 месеца след датата на подписване на договора. Освен това, за да се гарантира устойчивостта на проекта, бенефициентът се задължава да не продава, преотстъпва и/или дава под наем на трети лица дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта за период от 3 години от окончателното плащане за предприятието.

 

Кандидатстването ще може да се осъществява по два елемента, съответно по „Инвестиционни помощи за научно-изследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014 или съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. При първия вариант безвъзмездното финансиране ще бъде максимум 50% от допустимите разходи, а при втория интензитетът на помощта ще достига 90% от разходите, които са допустими.

 

На заседанието беше гласувано и създаването на секция на уеб страницата на Областна администрация Русе за „въпроси и отговори“ в областта на иновациите и новите технологии. Очаква се секцията да заработи до края на този месец. Тя ще даде възможност на всеки желаещ да задава въпроси и съответно да получава отговори в сферата на иновациите и новите технологии. По този начин се цели максимално облекчаване на всички заинтересовани страни при подаването на проектни предложения, както и при възникване на други въпроси в посочената област.

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design