МВР спешно изработи бланка за придвижване през КПП в областните градове, вижте я

Общество
21.03.2020 | 15:23 ч.

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/та ……………………………………………………………………………………………………, (собствено, бащино и фамилно име) ЕГН………………………………, л.к. № ……………………………………………, издадена от ………………………………... на ..……………..год., с постоянен адрес гр./с.……………………………….....................област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… и настоящ адрес гр./с.………………………………………………………………, област ……………………………………….., бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… ДЕКЛАРИРАМ: 1. Живея на следния адрес гр./с.………………………………..................област …………………………, (Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или бул./ул. …………………………………………..№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.) 2. Местоработата ми се намира на адрес гр./с.………………………………..................... област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№……………………………………………… 3. Работя в/за …………………………………………….……………………………………………………………………., (наименование на юридическото или физичическото лице, за което деклараторът работи)

ЗАВЕРКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ по т. 3 и т. 4: …………………………………………………………………………………….. (подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице)

ДАТА НА ЗАВЕРКАТА:…………………………………………. 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. (тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност) 5. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването - здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. настоящия или постоянен адрес или други причини) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Дата на деклариране:…………………………….

ДЕКЛАРАТОР: (……………………………………………………………………….) подпис на дрекларатора собствено, бащино и фамилно име

 

 
Печатни издания

  

   

 
 

 

     

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

Един изял ябълката 

и всички сме изгонени от Рая.

Друг изял прилеп

и сега всички си седим вкъщи.

Айде по- внимателно какво ядете, а?!

АРХИВ | изберете две дати