В Бяла няма да променят таксата за битови отпадъци за 2021 г.

ГРАД БЯЛА
01.02.2021 | 15:51 ч.

Да се запази размерът на такса битови отпадъци за Община Бяла за 2021г предложи кметът Димитър Славов. Това стана възможно след подробен анализ и обсъждане на събираемостта на такса битови отпадъци и предвид планираните разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на отпадъците и поддържане площите за обществено ползване за 2021 г.

Сегашната стойност на таксата е приета 27 декември 2019 г. с решение на Общинския съвет в Бяла. С единодушие на декемврийската сесия пред 2020 г. местният парламент прие План-сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в регионално депо Бяла, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2021 година, като остана непроменена.

Приетата план сметка включва няколко необходими разходи.  Сред тях са осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.