Община Иваново обявява търгове за продажба на недвижими имоти

Обяви и съобщения
08.09.2023 | 12:58 ч.

ОБЩИНА ИВАНОВО

www.ivanovo.bg

7088  с. Иваново, Област Русе, ул. Олимпийска” 75

тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

 

В изпълнение на Решение № 648 по Протокол № 59/22.06.2023 г., Решение № 656 и № 657 по Протокол № 60/27.07.2023 г. на Общински съвет Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет - Иваново

О  Б Я В Я В А :

1. Публични търгове с тайно наддаване, по реда на чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50.00 лв. /петдесет лева/, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Търговете да се проведат на 28.09.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

5. Повторните търгове да се проведат на 09.10.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

          6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете – 12:00 часа на 21.09.2023 г., а за повторните търгове – 12:00 часа на 02.10.2023 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

                  До участие в търговете се допускат само лица, подали необходимите документи.

 

КМЕТ: Георги Миланов


         

Коментирай

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.