Общинската сесия премина при закрити врата, вижте какво приеха старейшините и кои точки отпаднаха от дневния ред

Политика
19.03.2020 | 15:21 ч.

На 19 март се проведе заседание на Общински съвет – Русе. В началото на заседанието беше положена клетва от новоизбрания общински съветник Айдоан Джелил. Същият влиза на мястото на избрания за Директор на ОП „Спортни имоти“ Борислав Рачев. 

С оглед максимално бързото протичане на заседанието, преди гласуването на дневния ред бяха оттеглени множество точки.

От страна на Председателя на Общинския съвет – Иво Пазарджиев, със заявление по електронната поща беше оттеглена следната точка:

-     Контролен лист №99, относно опрощаване на публично вземане по Молба за опрощаване до Президента на Република България.

От страна на Кмета на Община Русе д-р Пенчо Милков бяха оттеглени за разглеждане на следващото заседание следните точки:

-     Контролен лист №89 - Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.;

-     Контролен лист №108 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV – 2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе;

-     Контролен лист №109 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада“, землище на гр. Русе;

-     Контролен лист №110 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на едноетажна търговска сграда върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“;

-     Контролен лист №111 – Съгласие за продажба на общински терен от 197 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VIII-110 в кв. „Източна промишлена зона“ по регулационния план на град Русе;

-     Контролен лист №112 – Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут  на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение през ПИ 87700.25.94 с НТП – пасище, публична общинска собственост

-     Контролен лист №115 – Откриване на процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.1.283.2, с адрес: гр. Русе. Кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“№106, предмет на АЧОС №9003/25.02.2019 г.;

-     Контролен лист №117 – Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе;

-     Контролен лист №101 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ;

-     Контролен лист №102 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, пл. „Хан Аспарух“ №27, ет. 1;

-     Контролен лист №103 – Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №38/30.12.2019 г. от Бюджет 2020 г., утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020 г. Приложение №18;

-     Контролен лист №114 – Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“;

-     Контролен лист №93 – Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.;

-     Контролен лист №92 – Одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I – “за гробищен парк“ и УПИ II  и план за застрояване за УПИ III – „за гробищен храм“ в квартал 948 по плана на квартал „Средна кула“, гр. Русе.

-     Контролен лист №94 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.699, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе;

-     Контролен лист №95 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.180.27, находящ се в местността „НАД ЛИНИЯТА“, гр. Русе;

-     Контролен лист №105 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77342.46.5, находящ се в местността „ГОРНИТЕ НИВИ“, с. Хотанца, община Русе;

-     Контролен лист №106 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.569, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе;

 

От страна на общинските съветници Асен Даскалов, Дауд Ибрям, Мирослав Славчев, Пламен Рашев, Елеонора Николова, Теодора Константинова и Деана Тонева беше оттеглена за разглеждане на следващо заседание следната точка:

-     Контролен лист №90 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ на Ива Чавдарова.

От страна на общинските съветници Траян Тотев, Косьо Станев, Орлин Дяков и Иван Кюркчиев беше оттеглена за разглеждане на следващо заседание следната точка:

-     Контролен лист №100 – Създаване на работна група, която да подготви промени, свързани с актуализирането на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.

След гласуване на дневния ред, беше подложено на гласуване и прието предложението на Председателя на Общински съвет – Русе заседанието да бъде закрито, след което граждани и журналисти бяха поканени да напуснат залата.

При гласуване на точките от дневния ред се наложи по голяма част от тях да бъде извършвано ръчно гласуване, поради липса на електронна система за гласуване в Пленарна зала и съгласно разпоредбата на чл.27, ал.5 от ЗМСМА.

Останалите точки в дневния ред бяха гласувани и приети с пълно единодушие. Решения бяха взети, както следва:

-     Предоставено беше безвъзмездно за управление за срок от десет години самостоятелен обект в сграда с площ от 19 м2 на ОДМВР – Русе, находящ се на адрес гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 5 /контролен лист №113/;

-     Решено беше да бъде извършена приватизация чрез търг на поземлен имот с площ       1938 м2 и построената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна“, със застроена площ от 339 м2, с адрес: град Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“ /контролен лист №116/;

-     Прието беше изменение на Решение №90, прието с Протокол №6/21.02.2020 г. на Общински съвет – Русе във връзка с кандидатстване по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /контролен лист №118/;

-     Взето беше решение за кандидатстване на община Русе пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „С грижа за хората“ и осигуряване на съфинансиране по проекта /контролен лист №98/;

-     Приета беше корекция на бюджета на Община Русе за 2020 г. /контролен лист №96/;

-     Приета беше бюджетна прогноза 2021-2023 – Местни дейности на Община Русе и Приложения;

-     Решено беше да бъде дадено съгласие община Русе да дари на Църква „Св. Петка“ – град Русе сумата от 1959,42 лева, които да бъдат използвани за покриване разходите за процедиране на комплексния проект за инвестиционна инициатива „Основен ремонт и реставрация на Църква „Света Петка“ и изграждане на Посетителски център с параклис“ /контролен лист №104/;

-     Извършена беше промяна в състава на Общински съвет  по наркотични вещества – Русе, като на мястото на Петър Георгиев беше избрана Вилма Събкова – Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе. На мястото на Николай Кожухаров беше избран д-р Павлин Коджахристов – Заместник-директор на ОД на МВР – Русе. На мястото на д-р Кирил Панайотов, беше избран чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – Ректор на РУ „А.  Кънчев“, член на Общински съвет – Русе /контролен лист №91/;

-     Беше взето решение за определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша/контролен лист №60/;

-     Приет беше график за провеждане на заседанията през второто тримесечие на 2020 г. Приложен е като прикачен файл;

В края на заседанието от страна на Спасимир Димитров – Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ беше представена информация, относно предприетите мерки за овладяване на пандемията от COVID-19. По точката направиха изказвания и Кмета на Община Русе д-р Пенчо Милков, д-р Теодора Константинова, д-р Росица Георгиева, Дилян Саманджиев и Йовчо Смилов. Йовчо Смилов предложи общинските съветници да предоставят част от възнагражденията си като дарение за УМБАЛ КАНЕВ, с оглед нарасналите разходи по време на пандемията от COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                          

                       

 
Печатни издания

  

   

 
 

 

     

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

Един изял ябълката 

и всички сме изгонени от Рая.

Друг изял прилеп

и сега всички си седим вкъщи.

Айде по- внимателно какво ядете, а?!

АРХИВ | изберете две дати