Обявиха три нови защитени територии в страната

Общество
23.05.2020 | 11:24 ч.

Две местности и една природна забележителност са обявени за нови защитени територии, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

 Първата е местността Средно поречие на река Негованка, в землищата на село Ново село и село Емен, община Велико Търново. Защитената местност е обявена  с цел опазване на характерен карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета по поречието на река Негованка, находища на застрашени и защитени растителни видове – елвезиево кокиче (Galanthus elwesii) и снежно кокиче (Galanthus nivalis), местообитания на застрашени, уязвими и защитени животински видове – черен щъркел (Ciconia nigra), обикновен мишелов (Buteo buteo), бухал (Bubo bubo), гарван гробар (Corvus corax), видра (Lutra lutra), европейска дива котка (Felis silvestris) и др.  

 Със заповед  на министъра на околната среда и водите е обявена защитена местност Серапионова пещера, в землището на село Лютиброд, община Мездра, област Враца. Районът е характерен с много  видове прилепи от национална и европейска значимост: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), както и видове безгръбначни животни, сред които и троглобионтното насекомо Beskovia bulgarica.  

Третата забележителност е Пещера „Дедова дупка““, в землището на село Челопек, община Враца. Тя се отличава с характерен подземен ландшафт, включващ 28-метрова пропастна пещера, забележителна със своите калцитни образувания - сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, завеси, повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с дължина 5-12 см., скална гъба и езеро.

 

 

 
Печатни издания

  

   

 

     

 

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати