Одит: Община Русе налага финансови корекции по 20 обществени поръчки за програмен период 2014-2020 г.

Общество
04.12.2020 | 09:30 ч.

Управляващите органи налагат на Община Русе финансови корекции по 20 от възложените обществени поръчки за програмен период 2014-2020 г. Това показват извършените одитни доклади към днешна дата.

В началото на текущия мандат новото ръководство на местната управа разпореди да бъдат направени проверки и анализи на извършваните до момента процеси в администрацията. Такива продължават и до днес в отделните ресори.

 Дадени са 45 препоръки за подобряване на дейността и преодоляване на допуснатите нарушения, пропуски и слабости. 24 от тях са оценени като носещи висок риск за настъпване на неблагоприятни събития. Изпълнени са 37 препоръки, което представлява 82%. 17 са изпълнените препоръки, съществени за дейността. Четири са оценени като частично изпълнени, три от тях са съществени за дейността. Четири съществени препоръки не са изпълнени поради промяна в предвидените ответни действия и срок за изпълнение.

Най-много проверки и одитни доклади има по отношение на различни аспекти от дейността на ОП „Комунални дейности“, като са проверявани и сигнали на граждани.

Дирекция „Икономика и управление на собствеността“ /ИУС/

Организация на дейността и управлението на персонала в дирекцията Одитиран период 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. В дирекция „Икономика и управление на собствеността“ е осигурено частично съответствие с определените функции по отдели и цялостно за структурата. Създадена е организация на дейността и са осигурени с частична ефективност функциониращи контролни процедури. Допуснати са несъответствия с текущото законодателство в някои области.

Констатирани са следните нарушения, слабости и недостатъци:

• Липса на процедури за последваща оценка на дейностите и процесите

• Картотекиране на лица, неотговарящи на изискванията на Наредба 6

• Не се събират всички декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, липсват индикации за видове проверки, на които следва да се подложат контрагентите по приватизация и концесии

• Незаконосъобразно изплащане на възнаграждение РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

• Липса на оценка на риска по ЗМИП

• Нарушения на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/

Има и такива със средна степен на риск като:

• Неспазване срока за разглеждане на документи

• Не се попълват реквизитите на документ и не се отбелязва връчване на отказ от картотекиране.

За коригиране на тези нарушения са дадени 19 препоръки.

Дирекция „Местни данъци и такси“

Извършената проверка за оценка и анализ на процеса по администриране на приходите по ЗМДТ за периода 01.01.2018 до 31.03.2020 г. констатира, че за подобряване на работата трябва да се отстранят недостатъци, представляващи висока степен на риск, като:

• Липса на актуални и адекватни процедури за работа на приходната администрация;

• Неясни правила за дейностите, непоследователно разписани контроли, липса на предвидена контролна дейност и други несъответствия с принципите на ФУК /финансово управление и контрол/;

• Липса на декларирани или грешно декларирани обстоятелства с цел намаляване на облагането;

• Не се извършва последващ контрол по процеса за всички съществени данъци и такси;

• Несъответствие между данните в Програмния продукт /ПП/ и отчетността. Установени са и такива със средна степен на риск, но от значение за извършваната дейност:

• Липса на дейности по текущ контрол на декларирани данни

• Неизпълнение на предвидени дейности в общинската наредба

• Частично неизпълнение на изискванията на ЗМДТ за деклариране на обстоятелства

• Липса на заповед за оправомощаване на длъжностните лица. В тази връзка са дадени 9 препоръки.

Отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти“

Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС –европейски структурни и инвестиционни фондове През периода 2015-2019 г. Община Русе е следвала политика за привличане на финансов ресурс с цел реализация на проекти, финансирани от различни източници.

Към 2019 г. част от тях са приключили, а друга са били в процес на реализация.

Към 14.04.2020 г., когато е изготвена справка, с решения на съответния управляващ орган са наложени финансови корекции по 20 обществени поръчки по общо 10 проекта, изпълнявани по 3 различни финансиращи програми за програмен период 2014-2020 г. Незаконосъобразна методика за оценка е установена в 14 процедури; незаконосъобразен критерий за подбор в 6 от процедурите; неправилно отстраняване на участник – в 6 процедури; незаконосъобразен избор на изпълнител – в една процедура; неясен предмет на поръчката- една процедура; незаконосъобразно разделяне на обществени поръчки- по два договора. По 10-те проекта общият размер на безвъзмездната финансова помощ е над 106 млн. лева, общият размер на финансовите корекции до момента на справката е 4 799 646 лв., от тях са влезли в сила 3 701 372 лв., а в процес на оспорване са корекции за 1 098 274 лв. Те ще бъдат удържани от общата безвъзмездна финансова помощ, която управляващият орган ще изплати на Община Русе.

Последиците от финансовите корекции са свързани с отпадане на част от европейското финансиране по засегнатите проекти. Така съответните реално изпълнени дейности от външни изпълнители се заплащат чрез съфинансиране от общинския бюджет, а не чрез европейските средства, тъй като общината е обвързана по силата на сключените с изпълнителите договори. Невъзстановената сума вследствие на финансовите корекции трябва да се заплати преди изтичане срока на проектите, в противен случай те ще се считат за неизпълнени и няма да бъде получено никакво финансиране, а всички разходи ще останат за сметка на Община Русе.

Дирекция „Екология и транспорт“

Анализ и определяне на неустойки по Договор за безвъзмездно третиране/сепариране на битови отпадъци № 4362/19.11.2018 г., сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД. Одитиран период 19.11.2018 г. - 31.08.2020 г. Одитен доклад по Договор за безвъзмездно третиране/сепариране на битови отпадъци № 4362/19.11.2018 г., сключен между общината и „Топлофикация Русе ЕАД“.

Съгласно чл.12 ал.4 от договора при неизпълнение на целите по чл.31.ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в сроковете, определени от ЗУО, „Топлофикация Русе“ дължи заплащане на разходите за депониране на битови отпадъци в Регионалното депо, в това число и отчисленията по чл.60 и 64 от закона. За 2018 г. целта не е постигната. По данни на Изпълнителната агенция по околната среда едва 18 % са предадените за оползотворяване, в това число рециклиране, отпадъци на Община Русе. Към момента на извършване на проверката данните за 2019 г. още не са били публикувани. Според ал.5 на същия член разходите за депониране трябва да касаят дейностите по сепариране и предаване за последващо рециклиране, изчислени по действащата методология и законови разпоредби.

Анализът на данните показва, че значително количество отпадъци не са преминали през инсталацията. Тоест „Топлофикация Русе“ не е изпълнила задължението си през нея да преминава цялото РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ количество битови отпадъци и са депонирани такива, които е можело да бъдат рециклирани. Това е довело да нарастване на разходите за депониране за всички общини-членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО).  За Община Русе за периода ноември-декември 2018г. сумата е 118 451.90 лв., а за 2019 г.- 1 223 857.37 лв. Тези суми според доклада могат да се претендират като неустойка по договора, заради непредприетите от „Топлофикация Русе“ действия по изпълнение в изискуемия обем. За 2020 година изчисления не са направени, защото към момента на одита не е ясно какво ще бъде изпълнението на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО.

Общинско предприятие „Комунални дейности“

Най-много проверки и одитни доклади има по отношение на различни аспекти от дейността на ОП „Комунални дейности“, като са проверявани и сигнали на граждани. В доклад „Извършване на разходи за ремонт и поддръжка в ОП “Комунални дейности“ за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2020 г. са формулирани 31 конкретни препоръки. Те са в областта на финансовото управление и контрол, документиране и отчитане на строителни дейности, планиране на обществени поръчки и изпълнение на договори по ЗОП, счетоводна и материална отчетност, разпореждане с активи и други. Дейността е извършвана без оглед на изискванията за управленска отговорност, с пропуски и несъответствия със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), за ключови процеси липсва регламент, а правилата са формални. Извършвани са дейности, които не съответстват на предвидените в правилника. Всичко това е отразено в одитния доклад, към който е приложена таблица с констатираните недостатъци, нарушения и слабости, и препоръки за отстраняването им За подобряване на дейността по отношение на създадените вътрешни процедури, целеполагане и управление на риска са отправени следните 4 препоръки.

Пълният текст с резултатите  и препоръките, изведени от одитните доклади, може да намерите тук.

 
Печатни издания

  

 

   

 

 

     

 

 

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

Като стъпиш върху кантара,

разбираш как бързо

времето леПи...

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.