От днес можем да плащаме местните данъци и такси

Общество
14.01.2020 | 16:06 ч.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2020 година започва на 15 януари на касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Котовск” №1 от  8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.

За удобство и улеснение на граждани и фирми е въведена услуга за онлайн проверка и плащане на задължения по местни данъци и такси. През сайта на Община Русе по всяко време, гражданите могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер. Плащания може да се извършва в касите на ИЗИПЕЙ и Фаст Пей в цялата страна, както и през интернет платформата ИПЕЙ и по банков път.

 Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.

   Размерът на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2020г. няма да се съобщава чрез пощенски писма. Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Русе и на телефоните в Диренкция МДТ. За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и съдебни изпълнители.