Приключи техническата рекултивация на депото за отпадъци в Бяла

ГРАД БЯЛА
31.05.2021 | 17:35 ч.

В заседателната зала на Административната сграда на Община Бяла беше проведена заключителна пресконференция на тема: „Резултати от изпълнението на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“.

Със заповед  на кмета на  Бяла беше сформирана комисия за приемане на завършена техническа рекултивация по проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“. Комисията подписа протокол за завършената техническа рекултивация. Престои изпълнението на етапа на биологична рекултивация по проекта, който ще бъде с продължителност 36 месеца.

 Общата стойност на проекта е 1 438 300 лв.

В изпълнение на проектните дейности бяла почистени 14 000 кв. м. от храсти и други растителност. 70 500 куб. м. отпадъци бяха разритани и прибутани с булдозер на 100м.

Беше направен изкоп с багер на БО при условие на транспорт, както и тънък изкоп до 0,3 м. за подравняване и изземване на замърсени земни маси. Бяха натоварени и превозени 10 000 куб. м. битови отпадъци на 500 м.

В проектните дейности бяха извършени следните дейности: разриване с булдозер и засипване, машинно и импулсно уплътняване на земни пластове (по 0,3 м. с максимална височина 6м.), както и доставка и полагане на земни маси и геотекстил.

За изграждане на отводнителните съоръжения  бяха положени  пръстени, метални решетки, подложрн бетон, тръби за тръбопровода, баластра, на бетон за стоманено бетонна енегропогасителна шахта. Бяха доставени и положени земни маси (глинести за уплътняване и чисти за подхумусен пласт), беше направено пробутване и разстилане с булдозер, както и беше извършена доставка и полагане на дренажен геокомпозит за газов дренаж и промита баластра.

 По проекта беше изградена и газова система.

 Реализирането на техническата рекултивация ще доведе до ограничаване на неблагоприятното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. Осигурява се защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното отвеждане извън тялото на депото, събиране и отвеждане на инфилтрираните води от замърсяване от отпадъчното тяло.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.