Владимир Тедески: Цените на нивите и рентите ще продължат да се покачват

Земеделие
01.09.2023 | 18:00 ч.

Владимир Тедески е роден на 1 ноември 1982 г. в   Русе. През 2001 г. завършва Техникума по икономика в Русе, специалност „Стопански мениджмънт с немски език” с квалификация Мениджър. През 2005 г. се дипломира с отличие бакалавърска степен по „Маркетинг“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“, а през 2007 г. завършва с отличие магистратура по „Мениджмънт на регионалното развитие” към Cornel University, USA и Русенския университет „Ангел Кънчев”.

От 2005 г. до 2010 г. Владимир Тедески работи като експерт в дирекция "Техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове" и дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областната администрация в Русе. От март 2010 г. работи като главен експерт „Програма за развитие на селските райони” към Областната дирекция „Земеделие” в Русе. През октомври 2022 г. е назначен за директор на Областната дирекция „Земеделие” в Русе.

През годините завършва редица квалификационни курсове, които допринасят за успешното му професионално развитие. Бил е ръководител и е участвал в екипи по изпълнение на множество проекти с европейско и национално финансиране. От 2008 г. е в ръководството на общинския и областния съвет на Българския Червен кръст в Русе.

Владее английски и немски език. Семеен, с едно дете.

Разговаряме с г-н Тедески за работата на Областната дирекция „Земеделие“ в Русе, тазгодишните добиви в региона и проблемите пред местните земеделци.

 

- Г-н Тедески, как Вашата дирекция подпомага местните фермери? Каква полезна информация могат да получат от служителите Ви?

- Областната дирекция „Земеделие” и общинските служби по земеделие са пряката връзка между администрацията и земеделските стопани. Предлагаме изключително пъстър набор от административни услуги. На интернет страницата ни е публикуван пълен списък на административните услуги и режими, предоставяни от Областната дирекция „Земеделие“ в Русе и ОСЗ. Някои от най – често предоставяните услуги на граждани са: Регистрация на земеделски стопани, Изготвяне на скица на имот, Регистриране на договори за аренда и наем, Издаване на акт за категоризиране на земеделски земи, Издаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка, Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, Регистриране на заявления за подпомагане на земеделски стопани по схемите за директни плащания и др.

Също така ние обезпечаваме провеждането на множество кампании, като: очертаване на земеделските стопани в ИСАК, ръководене процедурите по сключване на споразумения за създаване на масиви за комасирано ползване на земеделски земи, извършване на теренни проверки за актуализиране реалното състояние и ползване на площите, провеждане на ежегодни тръжни сесии за отдаване под наем/аренда на земеделски земи и пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, наблюдение на заетостта и използването на територията на област Русе /БАНСИК/, извършване на продуктови статистически анкети и обработка на статистически данни, прием на заявления по схеми за различни държавни помощи, мониторинг на пазара на зърно и др. Регистрираните земеделски стопани на територията на област Русе към днешна дата са 2045 души.

-   При кои случаи и проблеми гражданите на областта могат да се обърнат към специалистите в дирекцията?

- Към нас могат да се обръщат за съдействие не само граждани от област Русе, а и от цяла България. Имали сме не малко случаи, при които сме съдействали и на чуждестрани граждани. Обикновено хората се обръщат към нас при проблем със собственоостта на земите си, въпроси от наследници на земеделски земи, оказване на съдействие при кандидатстване по някои държавни помощи и интервенции или при промяна предназначението на земите си. Идват хора с различни и специфични казуси, на които се опитваме да помогнем.

По-голямата част от колегите ми са дългогодишни служители, притежаващи необходимия опит и знания в поземлените отношения. Отговорност на ръководителя на една институция е да осигури възможност на служителите си да поддържат актуално нивото на своята компетентност посредством обучения. От началото на 2023 г. до настоящия момент повече от 90% от служителите на Областна дирекция “Земеделие“ Русе са преминали различни обучения според спецификата на задълженията си. Разбира се това коства не малък финансов ресурс, но вярвам, че инвестицията в знания неминуемо ще доведе до по-качествено предлагани административни услуги и съответно повишена удовлетвореност на гражданите. Екипът ни полага усилия да покаже на земеделските стопани действаща държавна администрация, с акцент върху крайният резултат.

- Какви площи и кои култури се засаждат в различните общини в Русенско?

- Областната дирекция „Земеделие“ събира ежеседмично оперативна информация, с цел да се представи възможно най-актуална картина при провеждане на основните мероприятия при отглеждане на най-важните култури за страната.

Информацията, която Ви представям, е буквално от преди няколко дена. 98.6 % от площите за реколтиране на наблюдаваните култури в област Русе, са заети с пшеница, ечемик, рапица, царевица за зърно и слънчоглед

Разпределението по общини е доста пъстро за различните култури. Резонно общините с най- голям дял обработваема земя /Русе, Бяла и Иваново/ имат и най-големи площи за реколтиране на култури като пшеница /общо 30300 ха/, слънчоглед /общо 20185 ха/ и царевица за зърно /общо 18300 ха/. При рапицата тази година най-големи площи за реколтиране има в общините Ветово /1200 ха/ и Сливо поле /1113 ха/. При ечемика, с площи около 1100 ха. са общините Русе, Ветово и Две могили.

-   Какви са добивите тази година от земеделските култури в областта в сравнение с миналите години?

- Към 30 август 2023 г. са реколтирани всички площи с есенни култури. Добити са 323 440 тона пшеница, което е с 1.2 % по-малко, в сравнение с 2022 г. и с 11.5 % по-малко, в сравнение с 2021 г. Средният добив също е по-нисък през 2023 г., в сравнение с предходните две години, съответно с 1.2 % от 2022 г. и с 13.9 % от 2021 г.

При ечемика, в следствие на увеличение на засетите площи с 28%, спрямо 2022 г. и с 21 %, спрямо 2021 г., се наблюдава увеличение и на производството през 2023 г. с 22 %, спрямо 2022 г. и с 11% спрямо 2021 г., като в същото време средният добив намалява с 5%, в сравнение с 2022 г. и с 9 %, в сравнение с 2021 г.

При рапицата се наблюдава намаление на засетите площи с 14 %, в сравнение с 2022 г. и 36 %, в сравнение с 2021 г. Производството също намалява, съответно с 8 % и 40 %.

Жътвата при пролетните култури – слънчоглед и царевица за зърно започна през изминалата седмица. Към 25 август 2023 г. са реколтирани 6 % от площите със слънчоглед, при среден добив 233 кг/дка и 4% от площите с царевица за зърно, при среден добив 480 кг/дка.

-   Колко са складовете за зърно в област Русе и колко зърно съдържат? Има ли залежало количество българско зърно в момента заради досегашния украински внос?

- На територията на землищата от област Русе са регистрирани 297 броя обекти за съхранение на зърно, като по голямата част от тях са концентрирани в общините Русе, Бяла и Сливо поле. По актуални оперативни данни към месец август 2023 г. наличното количество продукция в обектите е:

- пшеница - 233 185 тона; - ечемик - 14 685 тона; - царевица - 14 449 тона; - слънчоглед - 9 048 тона; - рапица - 28 540 тона; - ръж - 12 тона; - овес - 110 тона; - соя - 15 тона.

 Към настоящия момент трудно може да се определи дали има залежало количество българско зърно от старата реколта за есенниците, поради факта, че в цитираните по-горе количества са включени и данни от новата реколта. Относно пролетниците /царевица и слънчоглед/, наличните количества са минимални, като те са налични в обектите за съхранение на зърно на преработвателните предприятия на територията на област Русе.

-   Какви проблеми при комасацията в областта се срещат най-често?

- В област Русе през годините е установена трайна тенденция към комасирано ползване на земеделската обработваема земя чрез създаване на масиви за ползване по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ. Данните показват, че почти всички обработваемите земи, които се заявяват за подпомагане са обхванати от споразумения. До момента винаги сме успявали да съдействаме на земеделските стопани при провеждане на процедурата по изготвяне и сключени доброволни споразумения. За съжаление този процес става все по-труден и изискващ специално отношение. В хода на провежданите срещи между земеделските стопани поради различни причини често възникват различни правни или житейски спорове, водещи до липса на съглашение за доброволно разпределение на масивите между участниците. Тук е нашата роля да бъдем медиатори между страните, да помогнем на земеделските стопани да осъзнаят факта, че дори и най-лошото доброволно споразумение е по-добро от едно служебно разпределение.

На територията на област Русе в момента текат нормативно установените срокове и процедури за постигане на доброволни споразумения между ползвателите на земеделски земи в землищата от областта за стопанската 2023/2024 г., декларирали и заявили участие в споразумения за създаване на земеделски масиви за ползване по реда на 37в от ЗСПЗЗ.

-   В кои общини от област Русе са  престъпва към процедура по "Промяна предназначение на земеделските земи"? Какви са тенденциите?

- Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по същество е трудна процедура. Тя се допуска само по изключение, при доказана нужда, в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната.

Към Областната дирекция „Земеделие“ в Русе има действаща Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване а земеделските земи, с правомощия да взема решения за промяна на предназначението на земеделските земи, съобразно категорията на земеделската земя, нейната площ и поливност. В Дирекцията се издава акт за категоризиране на земеделската земя, който е част от процедурата за промяна на предназначението на земята.

От началото на годината до края на август 2023 г., са издадени актове за категоризация на 47 поземлени имота или малко над 580 дка. Видно от изложените данни можем да заключим, че към провеждане на процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя има значителен интерес.

Основно тя се прилага за поземлени имоти, находящи се на територията на общинските центрове. В по-голямата им част инвестиционните намерения на заявителите са за промяна на вида територия за изграждане на обект вилна/жилищна сграда. Напоследък се засилва и интересът за изграждане на складови и производствени обекти. На следващото заседание на комисията предстои разглеждане на преписки за промяна на предназначение за земеделски земи за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични системи на територията на община Русе.

През настоящата година комисията за земеделските земи се е произнесла с положителни решения за големи фотоволтаични паркове в с. Кацелово и с. Пепелина, община Две могили и фотоволтаични централи в землищата на с. Джолюница и с. Пиперково, община Ценово. На територията на община Ветово пък се промени предназначението на поземлени имоти, попадащи в концесионната площ за находища „Блян“, „Златен дол“ и „Есенниците“. В община Борово действа „Кариера за добив на строителни материали от находище Борово“, отново засягаща земеделски земи. Скоро беше променено предназначението и на голям общински терен с обект „Туристическа инфраструктура и градски парк“ към НКЦ – „Мост Колю Фичето“ в Бяла.

 

Следва продължение

 

 

 


 
Печатни издания

 

     

  

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.